Dušičková pobožnosť


/2.XI./ Po modlitbe po prijímaní sa zažne veľkonočná svieca. Kňaz môže zostať vo fialovom ornáte alebo si vziať pluviál.

ÚVOD . Spieva sa pieseň: JKS 468: Odpočinku večného daj – 1 a 2 sloha.

1. Odpočinku večného daj, - Bože verným dušičkám – ta kde kvitne raj nebeský, - voveď, Pane, ich ty sám; - {: kde žiaľ nepoznajú – večné blaho majú, - Bohu chválu – vzdávajú :}

2. K tebe volám Kriste Pane, - uľav muky veľké im, - ty si umrel ťažko za ne, - podaj ruky trápeným. {: Jedna kropaj stačí, - čo tiecť z rán ti ráči, - zhasiť ich bôľ najväčší. :}

1. KŇAZ S PRISLUHUJÚCIMI ide k vel'konočnej svieci a osloví veriacich takto alebo podobne:

Bratia a sestry, pri tejto veľkonočnej svieci, ktorá nám predstavuje vzkrieseného Pána, spomeňme si teraz na našich blízkych zosnulých. Nás živých spája so zosnulými zmŕtvychvstalý Kristus. Veď on je Pánom aj nad mŕtvymi aj nad živými a v ňom žijú všetci, čo ho milujú. Svetlo veľkonočnej sviece nám veriacim, čo putujeme tu na zemi, ukazuje cestu do nebeskej vlasti. Našim zosnulým Kristus žiari ako večné svetlo. Preto naša spomienka na zosnulých nie je poznačená iba smútkom a žiaľom, ale prežaruje ju viera vo večný život a nádej na vzkriesenie. S apoštolmi vyznávame: verím vo vzkriesenie tela a v život večný. V tejto viere a nádeji si teraz spomíname na našich zosnulých bratov a sestry.

2. SPIEVA SA RESPONZÓRIUM, napr. Verím, že môj Vykupitel' žije

3. PROSBY

Bratia a sestry, v tajomnom tele Kristovom, v Cirkvi, všetci sme navzájom za seba zodpovední. Dnes na Spomienku všetkých zosnulých veriacich prosme nebeského Otca za údy Cirkvi trpiace v očistci.

1. Pane, zmiluj sa nad našimi zosnulými duchovnými pastiermi: / daj, aby tí, čo ti slúžili ako kňazi, mali účasť na radosti nebeskej bohoslužby.

R. Prosíme, ťa, vyslyš nás.

2. Zmiluj sa, Pane, nad našimi zosnulými rodičmi: / Daj, aby tí, čo nám darovali pozemský život, mali z tvojej milosti účasť na blaženosti večného života. - R

3. Zmiluj sa, Pane, nad našimi zosnulými súrodencami, príbuzními, priateľmi a dobrodincami. / Daj, aby tí, ku ktorým nás tu na zemi pútala láska, na druhom svete prežívali tvoju večnú lásku. - R

4. Prosíme, Pane, za obete vojen. / Daj, aby tí, čo tol'ko trpeli a obetovali svoj život, odpočívali z tvojho láskavého milosrdenstva vo večnom pokoji. - R

5. Prosíme, Pane, za tých, na ktorých si nik nespomína; / nech ich tvoji anjeli privedú do večných príbytkov. - R

6. Prosíme, Pane, za všetkých našich bratov a sestry, čo v tomto roku zomreli v nádeji na vzkriesenie; / dobrotivo im dovoľ uzrieť svoju tvár. .- R

7. A na koniec prosíme t'a, Pane, za nás tu pítomných; / daj, aby sme v deň posledného súdu patrili medzi požehnaných: - R

Pane Ježišu Kriste, Spasiteľ a Vykupiteľ všetkých veriacich, vyslyš naše prosby a odpusť svojim zosnulým služobníkom a služobniciam všetky tresty za hriechy; preukáž im milosrdenstvo, po ktorom vždy túžili. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. L. Amen.


Spieva sa pieseň: JKS 468: Odpočinku večného daj – 3 a 4 sloha.

3. Toľké duše na nás smutné, - z očistca múk volajú – že sa srdce div nepukne, - keď ich čuje od žiaľu. - {: Pomáhajme im my – zotrieť všedné viny, - so skutkami dobrými:}


4. Ony za nás tiež sa budú, - modliť k Bohu skrúšene – by sme boli čistí bludu, - keď sa smrť k nám dostane. - {: Pán Boh ich i za to – odmení bohato, - odmení ich bohato.:}

Spomienka na duše v očistci.

/Litánie/

K: Všemohúci Bože, Otče dobroty a milosrdenstva, zmiluj sa nad dušami, trpiacimi v očistci a pomôž:

Všetci: Ježišu buď milosrdný /opakuje sa po každej prosbe/

K: Našim bratom, sestrám a príbuzným. Všetkým, ktorí nám preukázali

dobrodenia na duši a na tele.

Našim priateľom a podriadeným.

Všetkým, ktorým sme zaviazaní láskou a modlitbou.

Všetkým, ktorým sme urobili krivdu alebo škodu.

Všetkým, ktorí nám ublížili.

Všetkým, ktorých Ty, Pane, zvlášť miluješ.

Tým, čo sú najbližšie k spaseniu.

Tým, čo najvrúcnejšie po Tebe túžia.

Tým, čo najviac trpia,

Tým, čo sú najďalej od vyslobodenia.

Tým, ktorým sa dostáva najmenej pomoci.

Tým, čo sa najviac zaslúžili o Cirkev.

Bohatým, ktorí sú tam najchudobnejší.

Mocným, ktorí sú tam len ako nepatrní sluhovia.

Zaslepeným, ktorí teraz uznávajú svoj nerozum.

Márnivým, ktorí premrhali svoj čas.

Chudobným, ktorí neľadali Božie bohatstvo.

Vlažným, ktorí sa len málo modlili.

Lenivým, ktorí premeškali toľko dobrých skutkov.

Ľahostajným, ktorí zanedbávali prijímamie sviatostí.

Tým, čo zo zvyku hrešili a zachránili sa len zázrakom milosti.

Rodičom, ktorí nebdeli nad svojimi deťmi.

Predstaveným, ktorí sa nestarali o spásu svojich podriadených.

Úbožiakom, čo túžili len po peniazoch a radovánkach.

Svetákom, čo svoje peniaze a nadanie nevyužili v prospech neba:

Nerozumým čo videli toľkých umierat', a predsa nemysleli na vlastnú smrť.

Všetkým, ktorých budeš tým prísnejšie súdiť, čím viac si im zveril.

Pápežom, král'om a kniežatám.

Biskupom a ich radcom.

Našim učiteľom a duchovným vodcom.

Zomrelým kňazom tohto biskupstva.

Kňazom a rehoľníkom celej katolíckej Cirkvi.

Obhajcom svätej viery.

Padlým na bojišti.

Pochovaným v mori.

Zomrelým na porážku.

Zomrelým bez prijatia sviatostí.

Tým, čo sa často modlili za duše v očistci.

Tým, čo dnes alebo zajtra umrú.

Našim úbohým dušiam, keď sa raz objavia pred Tvojím súdom.

K: Odpočinutie večné daj, Pane, všetkým dušiam v očistci.

Všetci: A svetlo večné nech im svieti.

K: Nech odpočívajú v pokoji.

Všetci: Amen.


Za duše v očistci


Môj Ježišu, pre bolesti, ktoré si trpel pri svojom smrteľnom boji v záhrade, pri bičovaní a tŕním korunovaní, cestou na Kalváriu, pri ukrižovaní a smrti, zmiluj sa nad dušami v očistci a osobitne nad tými, na ktoré sa najviac zabúda. Vysloboď ich z ukrutných múk, ktoré trpia, a povolaj ich na radostné stretnutie s tebou v nebi.


Otče náš, Zdravas ...

Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.


K: Požehnanie

- Nech vás žehná Boh, ktorý vo svojej nevýslovnej láske stvoril človeka a zmŕtvychvstaním svojho Syna veriacim dal nádej na vzkriesenie.

- Nech nám je milostivý a našich zosnulých nech uvedie do kráľovstva svetla a pokoja.

- Nech nám pomáha, aby sme šťastne žili s Kristom všetci, čo s vierou vyznávame, že skutočne vstal z mŕtvych.

- Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn + i Duch Svtätý.

Obrad ukončí prepustením: Iďte v mene Božom.

L. Bohu vďaka.


Záverečná pieseň: JKS 344: Mária ochrana

1. Mária ochrana, - od Boha mne daná – nemusím sa ja báť, - lebo je pri mne Mať, - Mária, Mária.

2. Kamkoľvek ja pôjdem, - čo robiť len budem – Mária je při mne, - chráni ma úprimne, - Mária, Mária.

3. Po horách dolinách, - a veľkých pustinách, - i tam ma zastáva, - pomoci dodáva, - Mária, Mária.

4. Keď budem skonávať, - svet ten zanechávať, - ráč pri mne Matka stáť, dušu mi zastávať, - Mária, Mária.


JKS 468 –


1. Odpočinku večného daj, - Bože verným dušičkám – ta kde kvitne raj nebeský, - voveď, Pane, ich ty sám; -

{: kde žiaľ nepoznajú – večné blaho majú, - Bohu chválu – vzdávajú :}


2. K tebe volám Kriste Pane, - uľav muky veľké im, - ty si umrel ťažko za ne, - podaj ruky trápeným.

{: Jedna kropaj stačí, - čo tiecť z rán ti ráči, - zhasiť ich bôľ najväčší. :}


3. Toľké duše na nás smutné, - z očistca múk volajú – že sa srdce div nepukne, - keď ich čuje od žiaľu. -

{: Pomáhajme im my – zotrieť všedné viny, - so skutkami dobrými:}


4. Ony za nás tiež sa budú, - modliť k Bohu skrúšene – by sme boli čistí bludu, - keď sa smrť k nám dostane. -

{: Pán Boh ich i za to – odmení bohato, - odmení ich bohato.:}


JKS 475


1. Vysloboď od smrti večnej mňa, ó Pane, - keď hrozný, strastný ten, - deň súdu nastane! –

Keď nebesá i zem – budú sa triasť i chvieť, - ty prídeš k nám v ten deň, - bys súdil tento svet.


2. Vesmír sa zachveje, - strach, hrôza nastane, - keď prídeš v nádhere – súdiť nás ó Pane.

Keď nebesá i zem – budú sa triasť i chvieť, - ty prídeš k nám v ten deň, - bys súdil tento svet.


3. Deň tento, deň hnevu, - deň biedy, úzkosti, - deň hrozný a plný – najväčšej trpkosti.

Keď nebesá i zem – budú sa triasť i chvieť, - ty prídeš k nám v ten deň, - bys súdil tento svet.


4. Daj, Pane, spokojné – im odpočívanie – a na veky večné – v nebi prebývanie.

Pred tvojím trónom nech, - večne sa radujú – a teba naveky – spevmi oslavujú.